تیر آهن

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۶ بهمن ماه۱۳۹۶
قیمت (ریال)
واحد قیمت
محل تحویل
تعداد در هر بسته
وزن شاخه (m)
طول شاخه (m)
کارخانه
سایز
ردیف
۳۰٫۹۰۰
کیلو
کارخانه
۳۶
۱۵۵
۱۲
ذوب‌آهن اصفهان
۱۴
۱
۳۰٫۹۰۰
کیلو
کارخانه
۳۰
۱۹۰
۱۲
ذوب‌آهن اصفهان
۱۶
۲
۳۰٫۹۰۰
کیلو
کارخانه
۲۴
۲۲۶
۱۲
ذوب‌آهن اصفهان
۱۸
۳
۳۰,۹۰۰
کیلو
کارخانه
۱۸
۲۶۹
۱۲
ذوب‌آهن اصفهان
۲۰
۴
۳۰,۹۰۰
کیلو
کارخانه
۱۶
۳۱۵
۱۲
ذوب‌آهن اصفهان
۲۲
۵
۳۰,۹۰۰
کیلو
کارخانه
۱۴
۳۶۹
۱۲
ذوب‌آهن اصفهان
۲۴
۶
۳۰,۹۰۰
کیلو
کارخانه
۱۲
۴۳۴
۱۲
ذوب‌آهن اصفهان
۲۷
۷

کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی : ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۶ 
قیمت (ريال)
واحد قیمت
محل تحویل
تعداد در هر بسته
وزن شاخه (m)
طول شاخه (m)
کارخانه
سایز
ردیف
۲۴٫۶۰۰
کیلوگرم
 کارخانه
۴۴
۱۳۰
۱۴
کوثر اهواز
۱۴
۱
۲۴٫۴۰۰
کیلوگرم
کارخانه
۴۰  ۱۶۷
۱۶
کوثر اهواز
۱۶
۲
۲۴٫۶۰۰
کیلوگرم
 کارخانه
۳۳
۲۱۳
۱۸
کوثر اهواز
۱۸
۳
کیلوگرم
کارخانه
 –  ۲۴۵
کوثر اهواز
۲۰
۴

یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی :۲۱ ابان ۱۳۹۶
قیمت (ريال)
واحد قیمت
محل تحویل
تعداد در هر بسته
وزن شاخه (m)
طول شاخه (m)
کارخانه
سایز
ردیف
کیلو
 تهران
۱۲
یزد
۱۴
۱
کیلو
 تهران
۱۲
یزد
۱۶
۲
کیلو
 تهران
۱۲
یزد
۱۸
۳
کیلو
 تهران
۱۲
یزد
۲۰
۴

آریان فولاد

آخرین بروزرسانی :۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶

قیمت (ريال)
واحد قیمت
محل تحویل
تعداد در هر بسته
وزن شاخه (m)
طول شاخه (m)
کارخانه
سایز
ردیف
۵,۶۵۰,۰۰۰
شاخه
 تهران
۱۲
آریان‌فولاد
۱۸
۱
 –
شاخه
 تهران
۱۲
آریان‌فولاد
۲۰
۲
شاخه
 تهران
۱۲
آریان‌فولاد
۲۲
۳
۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰
شاخه
 تهران
۱۲
آریان‌فولاد
۲۷
۴