میلگرد آناهیتا گیلان

لیست قیمت فروش میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی :۲۳ اسفندماه ۱۳۹۶
قیمت (ریال) محل تحویل آنالیز حالت کارخانه سایز ردیف
۲۵٫۶۰۰
کارخانه
A2
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۸
۱
۲۵٫۳۰۰
کارخانه
A2
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۱۰
۲
۲۵٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۱۲
۳
۲۵٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۱۴
۴
۲۵٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۱۶
۵
۲۵٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۱۸
۶
۲۵٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۲۰
۷
۲۵٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۲۲
۸
۲۵٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۲۵
۹
۲۵٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۲۸
۱۰
۲۵٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۳۲
۱۱