میلگرد آناهیتا گیلان

لیست قیمت فروش میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی : ۱  خردد ماه ۱۳۹۷
۲۹,۳۰۰
کارخانه
A2
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۸
۱
۲۹,۰۰۰
کارخانه
A2
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۱۰
۲
۲۸,۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۱۲
۳
۲۸,۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۱۴
۴
۲۸,۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۱۶
۵
۲۸,۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۱۸
۶
۲۸,۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۲۰
۷
۲۸,۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۲۲
۸
۲۸,۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۲۵
۹
۲۸,۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۲۸
۱۰
۲۸,۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
آناهیتا گیلان
۳۲
۱۱