میلگرد امیرکبیر خزر

لیست قیمت فروش میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی : ۱ خرداد ۱۳۹۷
قیمت (ریال) محل تحویل آنالیز حالت کارخانه سایز ردیف
۲۸,۸۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
امیرکبیر خزر
 ۱۰ ۱
۲۸,۶۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
امیرکبیر خزر
۱۲
۲
۲۸,۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
امیرکبیر خزر
۱۶
۳
۲۸,۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
امیرکبیر خزر
۱۸
۴
۲۸,۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
امیرکبیر خزر
۲۰
۵
۲۸,۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
امیرکبیر خزر
۲۲
۶
۲۸,۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
امیرکبیر خزر
۳۲
۷