میلگرد امیرکبیر خزر

لیست قیمت فروش میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی : ۸ اسفند ماه ۱۳۹۶
قیمت (ریال) محل تحویل آنالیز حالت کارخانه سایز ردیف
۲۴٫۹۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
امیرکبیر خزر
 ۱۰ ۱
۲۴٫۵۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
امیرکبیر خزر
۱۲
۲
۲۳٫۹۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
امیرکبیر خزر
۱۶
۳
۲۳٫۹۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
امیرکبیر خزر
۱۸
۴
۲۳٫۹۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
امیرکبیر خزر
۲۰
۵
۲۳٫۹۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
امیرکبیر خزر
۲۲
۶
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
امیرکبیر خزر
۳۲
۷