میلگرد ذوب‌آهن اصفهان

لیست قیمت فروش میلگرد ذوب‌آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی:    ۱ خرداد ماه ۱۳۹۷
قیمت (ریال) محل تحویل آنالیز حالت کارخانه سایز ردیف
۳۲,۴۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ذوب‌آهن اصفهان
۱۲
۱
۳۲,۸۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ذوب آهن اصفهان
۱۴
۲
۳۲,۸۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ذوب‌آهن اصفهان
۱۶
۳
۲۸,۹۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ذوب‌آهن اصفهان
۱۸
۴
۲۸,۹۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ذوب‌آهن اصفهان
۲۰
۵
۲۸,۹۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ذوب‌آهن اصفهان
۲۲
۶
۲۸,۹۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ذوب‌آهن اصفهان
۲۵
۷
۲۸,۳۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ذوب‌آهن اصفهان
۲۸
۸
۲۸,۳۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ذوب‌آهن اصفهان
۳۲
۹