میلگرد ذوب‌آهن اصفهان

لیست قیمت فروش میلگرد ذوب‌آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی :۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۶
قیمت (ریال) محل تحویل آنالیز حالت کارخانه سایز ردیف
۲۸٫۸۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ذوب‌آهن اصفهان
۱۲
۱
۲۸٫۸۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ذوب آهن اصفهان
۱۴
۲
۲۸٫۸۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ذوب‌آهن اصفهان
۱۶
۳
۲۵٫۳۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ذوب‌آهن اصفهان
۱۸
۴
۲۵٫۳۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ذوب‌آهن اصفهان
۲۰
۵
۲۵٫۵۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ذوب‌آهن اصفهان
۲۲
۶
۲۵٫۵۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ذوب‌آهن اصفهان
۲۵
۷
۲۴٫۵۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ذوب‌آهن اصفهان
۲۸
۸
۲۴٫۵۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ذوب‌آهن اصفهان
۳۲
۹