میلگرد سیادن ابهر

لیست قیمت فروش میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی :۸ اسفند ماه ۱۳۹۶
قیمت (ریال) محل تحویل آنالیز حالت کارخانه سایز ردیف
۲۶٫۰۰۰
کارخانه
A2
 میلگرد شاخه آجدار
سیادن ابهر
۸
۱
۲۳٫۸۰۰
کارخانه
A2
 میلگرد شاخه آجدار
سیادن ابهر
۱۰
۲
۲۴٫۳۰۰
کارخانه
A3
 میلگرد شاخه آجدار
سیادن ابهر
۱۲
۳
۲۴٫۰۰۰
کارخانه
A3
 میلگرد شاخه آجدار
سیادن ابهر
۱۴
۴
۲۴٫۰۰۰
کارخانه
A3
 میلگرد شاخه آجدار
سیادن ابهر
۱۶
۵
۲۴٫۰۰۰
کارخانه
A3
 میلگرد شاخه آجدار
سیادن ابهر
۱۸
۶
۲۴٫۲۰۰
کارخانه
A3
 میلگرد شاخه آجدار
سیادن ابهر
۲۰
۷
کارخانه
A3
 میلگرد شاخه آجدار
سیادن ابهر
۲۲
۸
کارخانه
A3
 میلگرد شاخه آجدار
سیادن ابهر
۲۵
۹