میلگرد سیادن ابهر

لیست قیمت فروش میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : ۱ خرداد ۱۳۹۷
قیمت (ریال) محل تحویل آنالیز حالت کارخانه سایز ردیف
۲۹,۶۰۰
کارخانه
A2
 میلگرد شاخه آجدار
سیادن ابهر
۸
۱
۲۷,۷۰۰
کارخانه
A2
 میلگرد شاخه آجدار
سیادن ابهر
۱۰
۲
۲۸,۳۰۰
کارخانه
A3
 میلگرد شاخه آجدار
سیادن ابهر
۱۲
۳
۲۷,۷۰۰
کارخانه
A3
 میلگرد شاخه آجدار
سیادن ابهر
۱۴
۴
۲۷,۷۰۰
کارخانه
A3
 میلگرد شاخه آجدار
سیادن ابهر
۱۶
۵
۲۷,۷۰۰
کارخانه
A3
 میلگرد شاخه آجدار
سیادن ابهر
۱۸
۶
۲۷,۷۰۰
کارخانه
A3
 میلگرد شاخه آجدار
سیادن ابهر
۲۰
۷
۲۷,۷۰۰
کارخانه
A3
 میلگرد شاخه آجدار
سیادن ابهر
۲۲
۸
۲۷,۷۰۰
کارخانه
A3
 میلگرد شاخه آجدار
سیادن ابهر
۲۵
۹