میلگرد ظفر بناب

لیست قیمت فروش میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : ۱  خرداد ماه ۱۳۹۷
قیمت (ریال) محل تحویل آنالیز حالت کارخانه سایز ردیف
۲۹,۰۰۰
کارخانه
A2
میلگرد شاخه آجدار
ظفر بناب
۸
۱
۲۸,۸۰۰
کارخانه
A2
میلگرد شاخه آجدار
ظفر بناب
۱۰
۲
۲۸,۴۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ظفر بناب
۱۲
۳
۲۸,۴۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ظفر بناب
۱۴
۴
۲۸,۴۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ظفر بناب
۱۶
۵
۲۸,۴۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ظفر بناب
۱۸
۶
۲۸,۴۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ظفر بناب
۲۰
۷
۲۸,۴۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ظفر بناب
۲۲
۸
۲۸,۴۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ظفر بناب
۲۵
۹