میلگرد ظفر بناب

لیست قیمت فروش میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی :۷ اسفتد ماه ۱۳۹۶
قیمت (ریال) محل تحویل آنالیز حالت کارخانه سایز ردیف
۲۵٫۷۰۰
کارخانه
A2
میلگرد شاخه آجدار
ظفر بناب
۸
۱
۲۵٫۴۰۰
کارخانه
A2
میلگرد شاخه آجدار
ظفر بناب
۱۰
۲
۲۵٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ظفر بناب
۱۲
۳
۲۵٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ظفر بناب
۱۴
۴
۲۵٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ظفر بناب
۱۶
۵
۲۵٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ظفر بناب
۱۸
۶
۲۵٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ظفر بناب
۲۰
۷
۲۵٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ظفر بناب
۲۲
۸
۲۵٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
ظفر بناب
۲۵
۹