میلگرد فولاد البرز ایرانیان فایکو

لیست قیمت فروش میلگرد فولاد البرز ایرانیان فایکو

آخرین بروزرسانی :۲۳ اسفندماه ۱۳۹۶
قیمت (ریال) محل تحویل آنالیز حالت کارخانه سایز ردیف
۲۵٫۴۰۰
کارخانه
A2
میلگرد شاخه آجدار
فولاد البرز ایرانیان فایکو
۱۰
۱
۲۴٫۶۰۰
کارخانه
A2
میلگرد شاخه آجدار
فولاد البرز ایرانیان فایکو
۱۲
۲
۲۴٫۳۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
فولاد البرز ایرانیان فایکو
۱۴
۳
۲۴٫۳۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
فولاد البرز ایرانیان فایکو
۱۶
۴
۲۴٫۳۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
فولاد البرز ایرانیان فایکو
۱۸
۵
۲۴٫۳۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
فولاد البرز ایرانیان فایکو
۲۰
۶
۲۴٫۳۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
فولاد البرز ایرانیان فایکو
۲۲
۷
۲۴٫۳۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
فولاد البرز ایرانیان فایکو
۲۵
۸
۲۴٫۳۰۰
کارخانه
A4
میلگرد شاخه آجدار
فولاد البرز ایرانیان فایکو
۲۸
۹
۲۴٫۳۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
فولاد البرز ایرانیان فایکو
۳۲
۱۰