میلگرد فولاد البرز ایرانیان فایکو

لیست قیمت فروش میلگرد فولاد البرز ایرانیان فایکو

آخرین بروزرسانی : ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ 
قیمت (ریال) محل تحویل آنالیز حالت کارخانه سایز ردیف
۲۷,۱۵۰
کارخانه
A2
میلگرد شاخه آجدار
فولاد البرز ایرانیان فایکو
۱۰
۱
۲۶,۷۵۰
کارخانه
A2
میلگرد شاخه آجدار
فولاد البرز ایرانیان فایکو
۱۲
۲
۲۶,۴۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
فولاد البرز ایرانیان فایکو
۱۴
۳
۲۶,۴۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
فولاد البرز ایرانیان فایکو
۱۶
۴
۲۶,۴۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
فولاد البرز ایرانیان فایکو
۱۸
۵
۲۶,۴۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
فولاد البرز ایرانیان فایکو
۲۰
۶
۲۶,۴۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
فولاد البرز ایرانیان فایکو
۲۲
۷
۲۶,۴۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
فولاد البرز ایرانیان فایکو
۲۵
۸
۲۶,۴۵۰
کارخانه
A4
میلگرد شاخه آجدار
فولاد البرز ایرانیان فایکو
۲۸
۹
۲۶,۴۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
فولاد البرز ایرانیان فایکو
۳۲
۱۰