میلگرد فولاد قزوین

 

 

میلگرد فولاد قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱  خرداد  ماه  ۱۳۹۷
قیمت (ریال)
محل تحویل
آنالیز
حالت
کارخانه
سایز
ردیف
۲۸,۱۰۰
کارخانه
A2
میلگرد شاخه آجدار
قزوین
۸
۱
۲۷,۱۰۰
کارخانه
A2
میلگرد شاخه آجدار
قزوین
۱۰
۲
۲۷,۱۰۰
کارخانه
A2
میلگرد شاخه آجدار
قزوین
۱۲
۳
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
قزوین
۱۴
۴
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
قزوین
۱۶
۵
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
قزوین
۱۸
۶
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
قزوین
۲۰
۷