میلگرد میانه (آذربایجان)

لیست قیمت فروش میلگرد میانه (آذربایجان)

آخرین بروزرسانی : ۲۳  اسفند ۱۳۹۶
قیمت (ریال)
محل تحویل
آنالیز
حالت
کارخانه
سایز
ردیف
۲۵٫۱۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
میانه (آذربایجان)
۱۰
۱
۲۴٫۷۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
میانه (آذربایجان)
۱۲
۲
۲۴٫۵۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
میانه (آذربایجان)
۱۴
۳
۲۴٫۵۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
میانه (آذربایجان)
۱۶
۴
۲۴٫۵۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
میانه (آذربایجان)
۱۸
۵
۲۴٫۵۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
میانه (آذربایجان)
۲۰
۶
۲۴٫۵۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
میانه (آذربایجان)
۲۲
۷
۲۴٫۵۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
میانه (آذربایجان)
۲۵
۸
۲۴٫۵۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
میانه (آذربایجان)
۲۸
۹
۲۴٫۵۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
میانه (آذربایجان)
۳۲
۱۰