میلگرد میانه (آذربایجان)

لیست قیمت فروش میلگرد میانه (آذربایجان)

آخرین بروزرسانی : ۱  خرداد  ۱۳۹۷
قیمت (ریال)
محل تحویل
آنالیز
حالت
کارخانه
سایز
ردیف
۲۸,۶۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
میانه (آذربایجان)
۱۰
۱
۲۸,۲۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
میانه (آذربایجان)
۱۲
۲
۲۷,۹۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
میانه (آذربایجان)
۱۴
۳
۲۷,۹۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
میانه (آذربایجان)
۱۶
۴
۲۷,۹۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
میانه (آذربایجان)
۱۸
۵
۲۷,۹۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
میانه (آذربایجان)
۲۰
۶
۲۷,۹۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
میانه (آذربایجان)
۲۲
۷
۲۷,۹۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
میانه (آذربایجان)
۲۵
۸
۲۷,۹۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
میانه (آذربایجان)
۲۸
۹
۲۷,۹۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
میانه (آذربایجان)
۳۲
۱۰