میلگرد نیشابور-فولاد خراسان

لیست قیمت فروش میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

آخرین بروزرسانی :۲۳ اسفند ماه  ۱۳۹۶
قیمت (ریال)
محل تحویل
آنالیز
حالت
کارخانه
سایز
ردیف
۲۵٫۴۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
نیشابور
۱۰
۱
۲۴٫۹۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
نیشابور
۱۲
۲
۲۴٫۴۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
نیشابور
۱۴
۳
۲۴٫۴۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
نیشابور
۱۶
۴
۲۴٫۴۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
نیشابور
۱۸
۵
۲۴٫۴۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
نیشابور
۲۰
۶
۲۴٫۴۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
نیشابور
۲۲
۷
۲۴٫۴۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
نیشابور
۲۵
۸
۲۴٫۸۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
نیشابور
۲۸
۹