میلگرد نیشابور-فولاد خراسان

لیست قیمت فروش میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

آخرین بروزرسانی : ۱ خرداد  ماه ۱۳۹۷
قیمت (ریال)
محل تحویل
آنالیز
حالت
کارخانه
سایز
ردیف
۲۸,۸۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
نیشابور
۱۰
۱
۲۸,۳۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
نیشابور
۱۲
۲
۲۷,۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
نیشابور
۱۴
۳
۲۷,۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
نیشابور
۱۶
۴
۲۷,۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
نیشابور
۱۸
۵
۲۷,۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
نیشابور
۲۰
۶
۲۷,۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
نیشابور
۲۲
۷
۲۷,۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
نیشابور
۲۵
۸
۲۷,۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
نیشابور
۲۸
۹