میلگرد هیربد زرندیه

لیست قیمت فروش میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی :۲۳ اسفندماه ۱۳۹۶
قیمت (ریال) محل تحویل آنالیز حالت کارخانه سایز ردیف
۲۴۹۰۰
کارخانه
A2
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۸
۱
۲۴۶۰۰
کارخانه
A2
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۱۰
۲
۲۴۱۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۱۲
۳
۲۳۸۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۱۴
۴
۲۳۸۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۱۶
۵
۲۳۸۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۱۸
۶
۲۳۸۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۲۰
۷
۲۳۸۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۲۲
۸
۲۳۸۰۰
کارخانه
A4
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۲۴
۹
۲۳۸۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۲۶
۱۰
۲۳۸۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۲۸
۱۱
۲۳۸۰۰
کارخانه
A3
میلگردشاخه آجدار
هیربد زرندیه
۳۲
۱۲