میلگرد هیربد زرندیه

لیست قیمت فروش میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی : ۱  خرداد ماه ۱۳۹۷
قیمت (ریال) محل تحویل آنالیز حالت کارخانه سایز ردیف
۲۸,۷۰۰
کارخانه
A2
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۸
۱
۲۸,۴۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۱۰
۲
۲۸,۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۱۲
۳
۲۷,۶۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۱۴
۴
۲۷,۶۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۱۶
۵
۲۷,۶۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۱۸
۶
۲۷,۶۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۲۰
۷
۲۷,۶۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۲۲
۸
۲۷,۶۰۰
کارخانه
A4
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۲۴
۹
۲۷,۶۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۲۵
۱۰
۲۷,۶۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
هیربد زرندیه
۲۸
۱۱
۲۷,۶۰۰
کارخانه
A3
میلگردشاخه آجدار
هیربد زرندیه
۳۲
۱۲