میلگرد پرشین فولاد

لیست قیمت فروش پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی : ۱ خرداد  ماه ۱۳۹۷
قیمت (ریال) محل تحویل آنالیز حالت کارخانه سایز ردیف
۲۹,۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
پرشین‌فولاد
۱۰
۱
۲۸,۶۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
پرشین‌فولاد
۱۲
۲
۲۷,۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
پرشین‌فولاد
۱۴
۳
۲۷,۶۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
پرشین‌فولاد
۱۶
۴
۲۷,۶۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
پرشین‌فولاد
۱۸
۵
۲۷,۶۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
پرشین‌فولاد
۲۰
۶
۲۷,۶۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
پرشین‌فولاد
۲۲
۷
۲۷,۶۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
پرشین‌فولاد
۲۵
۸
۲۸,۲۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
پرشین‌فولاد
۲۸
۹
۲۸,۲۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
پرشین‌فولاد
۳۲
۱۰