میلگرد پرشین فولاد

لیست قیمت فروش پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی :۸ اسفند ماه ۱۳۹۶
قیمت (ریال) محل تحویل آنالیز حالت کارخانه سایز ردیف
۲۶٫۱۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
پرشین‌فولاد
۱۰
۱
۲۶٫۱۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
پرشین‌فولاد
۱۲
۲
۲۴٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
پرشین‌فولاد
۱۴
۳
۲۴٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار۱۵
پرشین‌فولاد
۱۶
۴
۲۴٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
پرشین‌فولاد
۱۸
۵
۲۴٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
پرشین‌فولاد
۲۰
۶
۲۴٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
پرشین‌فولاد
۲۲
۷
۲۴٫۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
پرشین‌فولاد
۲۵
۸
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
پرشین‌فولاد
۲۸
۹
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
پرشین‌فولاد
۳۲
۱۰