لیست قیمت میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز

لیست قیمت فروش میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی :۲۳ اسفندماه ۱۳۹۶
قیمت (ریال) محل تحویل آنالیز حالت کارخانه سایز ردیف
۲۲٫۲۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کوثر اهواز
۱۰
۱
۲۲٫۲۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کوثر اهواز
۱۲
۲
۲۵٫۱۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کوثر اهواز
۱۴
۳
۲۵٫۱۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کوثر اهواز
۱۶
۴
۲۵٫۱۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کوثر اهواز
۱۸
۵
۲۵٫۱۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کوثر اهواز
۲۰
۶