میلگرد کویر کاشان

لیست قیمت فروش میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی:۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۶
قیمت (ریال)
محل تحویل
آنالیز
حالت
کارخانه
سایز
ردیف
۲۶٫۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۸
۱
۲۷٫۲۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۱۰
۲
۲۶٫۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۱۲
۳
۲۶٫۵۵۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۱۴
۴
۲۶٫۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۱۶
۵
۲۵٫۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۱۸
۶
۲۵٫۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۲۰
۷
۲۵٫۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۲۲
۸
۲۵٫۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۲۵
۹
۲۵٫۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۲۸
۱۰
۲۵٫۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۳۰
۱۱
۲۵٫۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۳۲
۱۲
۲۵٫۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۳۶
۱۳
۲۵٫۷۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۴۰
۱۴