میلگرد کویر کاشان

لیست قیمت فروش میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۳۰ اردیبهشت  ماه ۱۳۹۷
قیمت (ریال)
محل تحویل
آنالیز
حالت
کارخانه
سایز
ردیف
۲۹,۴۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۸
۱
۲۹,۴۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۱۰
۲
۲۹,۱۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۱۲
۳
۲۸٫۸۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۱۴
۴
۲۸٫۸۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۱۶
۵
۲۸,۵۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۱۸
۶
۲۸,۵۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۲۰
۷
۲۸,۵۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۲۲
۸
۲۸,۵۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۲۵
۹
۲۸,۵۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۲۸
۱۰
۲۸,۵۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۳۰
۱۱
۲۸,۵۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۳۲
۱۲
۲۸,۵۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۳۶
۱۳
۲۸,۵۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
کویر کاشان
۴۰
۱۴