میلگرد یزد احرامیان

لیست قیمت فروش میلگرد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی : ۱۰  اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
قیمت (ریال)
محل تحویل
آنالیز
حالت
کارخانه
سایز
ردیف
۲۷,۳۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
یزد
۱۲
۱
۲۶,۸۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
یزد
۱۶
۲
۲۶,۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
یزد
۱۸
۳
۲۶,۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
یزد
۲۰
۴
۲۶,۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
یزد
۲۸
۵
۲۶,۰۰۰
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
یزد
۳۲
۶