میلگرد یزد احرامیان

لیست قیمت فروش میلگرد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی :۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۶
قیمت (ریال)
محل تحویل
آنالیز
حالت
کارخانه
سایز
ردیف
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
یزد
۱۲
۱
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
یزد
۱۶
۲
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
یزد
۱۸
۳
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
یزد
۲۰
۴
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
یزد
۲۸
۵
کارخانه
A3
میلگرد شاخه آجدار
یزد
۳۲
۶