ورق سیاه

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی می‌باشد.

آخرین بروزرسانی : ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶
قیمت (ریال) کارخانه ابعاد (m) حالت ضخامت (mm) ردیف
۲۹٫۸۵۰
فولاد مبارکه اصفهان
عرض ۱٫۲۵
رول
۲
۱
۰
فولاد مبارکه اصفهان
عرض ۱٫۲۵
رول
۳
۲
۲۸,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان
عرض ۱٫۵
رول
۳
۳
۲۹٫۳۰۰
فولاد مبارکه اصفهان
عرض ۱٫۵
رول
۴
۴
۰
فولاد مبارکه اصفهان
عرض ۱٫۵
رول
۴٫۸
۵
۲۷٫۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان
عرض ۱٫۵
رول
۵
۶
فولاد مبارکه اصفهان
عرض ۱٫۵
رول
۶
۷
۲۸,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان
۶*۱٫۵
شیت
۶
۸
فولاد مبارکه اصفهان
عرض ۱٫۵
رول
۸
۹
فولاد مبارکه اصفهان
۶*۱٫۵
شیت
۸
۱۰
فولاد مبارکه اصفهان
۶*۱٫۵
شیت فابریک
۸
۱۱
فولاد مبارکه اصفهان
عرض ۱٫۵
رول
۱۰
۱۲
فولاد مبارکه اصفهان
۶*۱٫۵
شیت
۱۰
۱۳
فولاد مبارکه اصفهان
۶*۱٫۵
شیت فابریک
۱۰
۱۴
فولاد مبارکه اصفهان
عرض ۱٫۵
رول
۱۲
۱۵
فولاد مبارکه اصفهان
۶*۱٫۵
شیت
۱۲
۱۶
فولاد مبارکه اصفهان
۶*۱٫۵
شیت فابریک
۱۲
۱۷
فولاد مبارکه اصفهان
عرض ۱٫۵
رول
۱۵
۱۸
فولاد مبارکه اصفهان
۶*۱٫۵
شیت
۱۵
۱۹
فولاد مبارکه اصفهان
۶*۱٫۵
شیت فابریک
۱۵
۲۰

ورق سیاه کاویان اهواز

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی می‌باشد.

آخرین بروزرسانی : ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۶
قیمت (ریال) کارخانه ابعاد (m) حالت ضخامت (mm) ردیف
۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۲۵
شیت فابریک
۸
۱
۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۵
شیت فابریک
۸
۲
۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۲۵
شیت فابریک
۱۰
۳
۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۵
شیت فابریک
۱۰
۴
۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۲۵
شیت فابریک
۱۲
۵
۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۵
شیت فابریک
۱۲
۶
۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۲۵
شیت فابریک
۱۵
۷
۲۷٫۳۰۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۵
شیت فابریک
۱۵
۸
۲۷,۵۰۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۲۵
شیت فابریک
۲۰
۹
۲۷,۲۰۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۵
شیت فابریک
۲۰
۱۰
۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۲۵
شیت فابریک
۲۵
۱۱
۲۷,۹۰۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۵
شیت فابریک
۲۵
۱۲
۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۲۵
شیت فابریک
۳۰
۱۳
۲۷,۴۰۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۵
شیت فابریک
۳۰
۱۴
۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۲۵
شیت فابریک
۳۵
۱۵
۲۷٫۶۰۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۵
شیت فابریک
۳۵
۱۶
۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۲۵
شیت فابریک
۴۰
۱۷
۲۷,۴۰۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۵
شیت فابریک
۴۰
۱۸
۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۲۵
شیت فابریک
۴۵
۱۹
۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۵
شیت فابریک
۴۵
۲۰
۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۲۵
شیت فابریک
۵۰
۲۱
۰
کاویان اهواز
۶*۱٫۵
شیت فابریک
۵۰
۲۲

ورق سیاه اکسین اهواز

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی می‌باشد.

آخرین بروزرسانی : ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶
قیمت (ریال)
کارخانه
ابعاد (m)
حالت
ضخامت (mm)
ردیف
۰
اکسین اهواز
۶*۲
شیت فابریک
۸
۱
۰
اکسین اهواز
۶*۲
شیت فابریک
۱۰
۲
۲۹,۱۰۰
اکسین اهواز
۶*۲
شیت فابریک
۱۲
۳
۲۹,۱۰۰
اکسین اهواز
۶*۲
شیت فابریک
۱۵
۴
۲۹,۱۰۰
اکسین اهواز
۶*۲
شیت فابریک
۲۰
۵
۲۹,۴۵۰
اکسین اهواز
۶*۲
شیت فابریک
۲۵
۶
۲۹,۵۰۰
اکسین اهواز
۶*۲
شیت فابریک
۳۰
۷
۲۹,۵۰۰
اکسین اهواز
۶*۲
شیت فابریک
۳۵
۸
۲۹,۵۰۰
اکسین اهواز
۶*۲
شیت فابریک
۴۰
۹
۲۹,۲۰۰
اکسین اهواز
۶*۲
شیت فابریک
۴۵
۱۰
۰
اکسین اهواز
۶*۲
شیت فابریک
۵۰
۱۱
۰
اکسین اهواز
۶*۲
شیت فابریک
۵۵
۱۲
۰
اکسین اهواز
۶*۲
شیت فابریک
۶۰
۱۳
۰
اکسین اهواز
۶*۲
شیت فابریک
۶۵
۱۴