ورق گالوانیزه

در صورت اقدام به خرید،گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی می‌باشد.

آخرین بروزرسانی : ۲۷ ابان ۱۳۹۶
قیمت (ریال) کارخانه ابعاد (m) حالت ضخامت (mm) ردیف
۳۸,۴۰۰
کاشان
عرض ۱٫۲۵
تک رول
۰٫۴۵
۱
۳۸,۰۰۰
کاشان
عرض ۱٫۲۵
تک رول
۰٫۵
۲
۳۷,۸۰۰
کاشان
عرض ۱
تک رول
۰٫۵۵
۳
۳۷,۸۰۰
کاشان
عرض ۱٫۲۵
تک رول
۰٫۵۵
۴
۳۷,۸۰۰
کاشان
عرض ۱
تک رول
۰٫۶
۵
۳۷,۸۰۰
کاشان
عرض ۱٫۲۵
تک رول
۰٫۶
۶
۳۷,۳۰۰
کاشان
عرض ۱
تک رول
۰٫۷
۷
۳۷,۳۰۰
کاشان
عرض ۱٫۲۵
تک رول
۰٫۷
۸
۳۷,۳۰۰
کاشان
عرض ۱
تک رول
۰٫۸
۹
۳۷,۳۰۰
کاشان
عرض ۱٫۲۵
تک رول
۰٫۸
۱۰
۳۷,۰۰۰
کاشان
عرض ۱
تک رول
۰٫۹
۱۱
۳۷,۰۰۰
کاشان
عرض ۱٫۲۵
تک رول
۰٫۹
۱۲
۳۷,۰۰۰
کاشان
عرض ۱
تک رول
۱
۱۳
۳۷,۰۰۰
کاشان
عرض ۱٫۲۵
تک رول
۱
۱۴
۳۷,۰۰۰
کاشان
عرض ۱
تک رول
۱٫۲۵
۱۵
۳۷,۰۰۰
کاشان
عرض ۱٫۲۵
تک رول
۱٫۲۵
۱۶
۳۷,۰۰۰
کاشان
عرض ۱
تک رول
۱٫۵
۱۷
۳۷,۰۰۰
کاشان
عرض ۱٫۲۵
تک رول
۱٫۵
۱۸